MC Banner
นักลงทุนสัมพันธ์
 
ชื่อย่อหุ้น : MC
9.70 THB +0.05(0.52%)
ปริมาณซื้อขาย (หุ้น) 1,806,300
มูลค่า 17,533,445
ราคาเปิด
9.50
วันก่อนหน้า
9.65
สูงสุด
9.85
ต่ำสุด
9.50
ปรับปรุงเมื่อ:10 กรกฎาคม 2563 16:39
งบการเงินล่าสุด
ประจำไตรมาส 3 ปี 2563
วีดีโอบริษัท แม็คกรุ๊ป
เอกสารนำเสนอบริษัท
บริษัทจดทะเบียนพบผู้ลงทุน ไตรมาสที่ 3 ปี 2563
กิจกรรมบริษัท
ปี 2563
27 กุมภาพันธ์
• กิจกรรมบริษัทจดทะเบียนพบนักลงทุนประจำไตรมาส 2/2563 ที่ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย