MC Banner
นักลงทุนสัมพันธ์
 
ชื่อย่อหุ้น : MC
7.40 THB -0.15(-1.99%)
ปริมาณซื้อขาย (หุ้น) 2,009,600
มูลค่า 14,967,045
ราคาเปิด
7.60
วันก่อนหน้า
7.55
สูงสุด
7.60
ต่ำสุด
7.40
ปรับปรุงเมื่อ:18 ตุลาคม 2562 16:39
งบการเงินล่าสุด
ประจำปี 2562
วีดีโอบริษัท แม็คกรุ๊ป
เอกสารนำเสนอบริษัท
บริษัทจดทะเบียนพบผู้ลงทุน ไตรมาสที่ 3 ปี 2562
กิจกรรมบริษัท
ปี 2562
30 มกราคม - 13 กุมภาพันธ์
• Quiet Period ก่อนประกาศผลการดำเนินงานประจำไตรมาส 2/2562
13 กุมภาพันธ์
• ประกาศผลการดำเนินงานประจำไตรมาส 2/2562
18 กุมภาพันธ์
• กิจกรรมบริษัทจดทะเบียนพบนักลงทุนประจำไตรมาส 2/2562 ที่ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
29 เมษายน - 13 พฤษภาคม
• Quiet Period ก่อนประกาศผลการดำเนินงานประจำไตรมาส 3/2562
13 พฤษภาคม
• ประกาศผลการดำเนินงานประจำไตรมาส 3/2562
4 มิถุนายน
• กิจกรรมบริษัทจดทะเบียนพบนักลงทุนประจำไตรมาส 3/2562 ที่ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
15 - 29 สิงหาคม
• Quiet Period ก่อนประกาศผลการดำเนินงานประจำไตรมาส 3/2562
29 สิงหาคม
• ประกาศผลการดำเนินงานประจำไตรมาส 4/2562 และประจำปี 2562
15 ตุลาคม
• ประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2562
22 ตุลาคม
• XD Date
31 ตุลาคม - 14 พฤศจิกายน
• Quiet Period ก่อนประกาศผลการดำเนินงานประจำไตรมาส 1/2563
14 พฤศจิกายน
• ประกาศผลการดำเนินงานประจำไตรมาส 1/2563
21 พฤศจิกายน
• กิจกรรมบริษัทจดทะเบียนพบนักลงทุนประจำไตรมาส 1/2563 ที่ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย