MC Banner
นักลงทุนสัมพันธ์
ข้อมูลพื้นฐานบริษัท
 
ชื่อบริษัท บริษัท แม็คกรุ๊ป จำกัด (มหาชน)
ที่ตั้ง สำนักงานใหญ่
448, 450 ถนนอ่อนนุช แขวงประเวศ เขตประเวศ กรุงเทพฯ 10250
โทรศัพท์ : 02-329-1050-6
อาคารแม็ค ดีไซน์เซ็นเตอร์
2 ถนนสุขาภิบาล 2 ซอย 5 แขวงประเวศ เขตประเวศ กรุงเทพฯ 10250
โทรศัพท์ : 02-117-9999
อาคารแม็ค สตูดิโอ
4 ถนนสุขาภิบาล 2 ซอย 7 แขวงประเวศ เขตประเวศ กรุงเทพฯ 10250
โทรศัพท์ : 02-117-9999
เว็บไซต์ www.mcgroupnet.com
เลขทะเบียนบริษัท 0107556000230
ประเภทธุรกิจ บริษัท แม็คกรุ๊ป จำกัด (มหาชน) ดำเนินธุรกิจค้าปลีกเครื่องแต่งกาย และไลฟ์สไตล์ภายใต้เครื่องหมายการค้าของกลุ่มบริษัทฯ และเครื่องหมายการค้าของบุคคลอื่น
ทุนจดทะเบียน 400,000,000 บาท
ทุนชำระแล้ว 400,000,000 บาท
หุ้นสามัญ 800,000,000 หุ้น
มูลค่าหุ้นที่ตราไว้ 0.50 บาท