MC Banner
นักลงทุนสัมพันธ์
 
ชื่อย่อหุ้น : MC
9.20 THB +0.25(2.79%)
ปริมาณซื้อขาย (หุ้น) 6,637,600
มูลค่า 61,629,225
ราคาเปิด
9.00
วันก่อนหน้า
8.95
สูงสุด
9.50
ต่ำสุด
8.90
ปรับปรุงเมื่อ:17 มกราคม 2563 16:37
งบการเงินล่าสุด
ประจำไตรมาส 1 ปี 2563
วีดีโอบริษัท แม็คกรุ๊ป
เอกสารนำเสนอบริษัท
บริษัทจดทะเบียนพบผู้ลงทุน ไตรมาสที่ 3 ปี 2562
กิจกรรมบริษัท
ปี 2562
30 มกราคม - 13 กุมภาพันธ์
• Quiet Period ก่อนประกาศผลการดำเนินงานประจำไตรมาส 2/2562
13 กุมภาพันธ์
• ประกาศผลการดำเนินงานประจำไตรมาส 2/2562
18 กุมภาพันธ์
• กิจกรรมบริษัทจดทะเบียนพบนักลงทุนประจำไตรมาส 2/2562 ที่ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
29 เมษายน - 13 พฤษภาคม
• Quiet Period ก่อนประกาศผลการดำเนินงานประจำไตรมาส 3/2562
13 พฤษภาคม
• ประกาศผลการดำเนินงานประจำไตรมาส 3/2562
4 มิถุนายน
• กิจกรรมบริษัทจดทะเบียนพบนักลงทุนประจำไตรมาส 3/2562 ที่ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
15 - 29 สิงหาคม
• Quiet Period ก่อนประกาศผลการดำเนินงานประจำไตรมาส 3/2562
29 สิงหาคม
• ประกาศผลการดำเนินงานประจำไตรมาส 4/2562 และประจำปี 2562
15 ตุลาคม
• ประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2562
22 ตุลาคม
• XD Date
31 ตุลาคม - 14 พฤศจิกายน
• Quiet Period ก่อนประกาศผลการดำเนินงานประจำไตรมาส 1/2563
14 พฤศจิกายน
• ประกาศผลการดำเนินงานประจำไตรมาส 1/2563
21 พฤศจิกายน
• กิจกรรมบริษัทจดทะเบียนพบนักลงทุนประจำไตรมาส 1/2563 ที่ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย