MC Banner
นักลงทุนสัมพันธ์
 
ชื่อย่อหุ้น : MC
9.70 THB -0.10(-1.02%)
ปริมาณซื้อขาย (หุ้น) 35,400
มูลค่า 345,110
ราคาเปิด
9.80
วันก่อนหน้า
9.80
สูงสุด
9.80
ต่ำสุด
9.70
ปรับปรุงเมื่อ:19 มีนาคม 2562 10:25
งบการเงินล่าสุด
ประจำไตรมาส 2 ปี 2562
วีดีโอบริษัท แม็คกรุ๊ป
เอกสารนำเสนอบริษัท
บริษัทจดทะเบียนพบผู้ลงทุน ไตรมาสที่ 2 ปี 2562
กิจกรรมบริษัท
ปี 2562
30 มกราคม - 13 กุมภาพันธ์
• Quiet Period ก่อนประกาศผลการดำเนินงานประจำไตรมาส 2/2562
13 กุมภาพันธ์
• ประกาศผลการดำเนินงานประจำไตรมาส 2/2562
18 กุมภาพันธ์
• กิจกรรมบริษัทจดทะเบียนพบนักลงทุนประจำไตรมาส 2/2562 ที่ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
29 เมษายน - 13 พฤษภาคม
• Quiet Period ก่อนประกาศผลการดำเนินงานประจำไตรมาส 3/2562
13 พฤษภาคม
• ประกาศผลการดำเนินงานประจำไตรมาส 3/2562
16 พฤษภาคม
• กิจกรรมบริษัทจดทะเบียนพบนักลงทุนประจำไตรมาส 3/2562 ที่ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
15 - 29 สิงหาคม
• Quiet Period ก่อนประกาศผลการดำเนินงานประจำไตรมาส 3/2562
29 สิงหาคม
• ประกาศผลการดำเนินงานประจำไตรมาส 4/2562 และประจำปี 2562
5 กันยายน
• กิจกรรมบริษัทจดทะเบียนพบนักลงทุนประจำไตรมาส 4/2562 และประจำปี 2562 ที่ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
22 ตุลาคม
• ประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1 ประจำปี 2562
31 ตุลาคม - 14 พฤศจิกายน
• ก่อนประกาศผลการดำเนินงานประจำไตรมาส 1/2563
14 พฤศจิกายน
• ประกาศผลการดำเนินงานประจำไตรมาส 1/2563
21 พฤศจิกายน
• กิจกรรมบริษัทจดทะเบียนพบนักลงทุนประจำไตรมาส 1/2563 ที่ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย