MC Banner
นักลงทุนสัมพันธ์
ปฏิทินนักลงทุน
 
วันที่ กิจกรรม
2 มีนาคม กิจกรรมบริษัทจดทะเบียนพบนักลงทุนประจำไตรมาส 4/2563 โดยรับชมการถ่ายทอดสดผ่านทางเว็บไซต์ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย www.set.or.th/oppday

หมายเหตุ: วันดังกล่าวอาจมีการเปลี่ยนแปลง

วันที่ กิจกรรม
15 ธันวาคม กิจกรรมบริษัทจดทะเบียนพบนักลงทุนประจำไตรมาส 1/2564 โดยรับชมการถ่ายทอดสดผ่านทางเว็บไซต์ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย www.set.or.th/oppday
29 ตุลาคม ประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2563
14 กันยายน กิจกรรมบริษัทจดทะเบียนพบนักลงทุนประจำไตรมาส 4/2563 โดยรับชมการถ่ายทอดสดผ่านทางเว็บไซต์ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย www.set.or.th/oppday
11 มิถุนายน กิจกรรมบริษัทจดทะเบียนพบนักลงทุนประจำไตรมาส 3/2563 โดยรับชมการถ่ายทอดสดผ่านทางเว็บไซต์ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย www.set.or.th/oppday
27 กุมภาพันธ์ กิจกรรมบริษัทจดทะเบียนพบนักลงทุนประจำไตรมาส 2/2563 ที่ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

หมายเหตุ: วันดังกล่าวอาจมีการเปลี่ยนแปลง

วันที่ กิจกรรม
13 กุมภาพันธ์ ประกาศผลการดำเนินงานประจำไตรมาส 2/2562
18 กุมภาพันธ์ กิจกรรมบริษัทจดทะเบียนพบนักลงทุนประจำไตรมาส 2/2562 ที่ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
13 พฤษภาคม ประกาศผลการดำเนินงานประจำไตรมาส 3/2562
4 มิถุนายน กิจกรรมบริษัทจดทะเบียนพบนักลงทุนประจำไตรมาส 3/2562 ที่ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
29 สิงหาคม ประกาศผลการดำเนินงานประจำไตรมาส 4/2562 และประจำปี 2562
15 ตุลาคม ประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2562
22 ตุลาคม XD Date
14 พฤศจิกายน ประกาศผลการดำเนินงานประจำไตรมาส 1/2563
15 พฤศจิกายน MC พบปะนักวิเคราะห์ Q1 FY2020
21 พฤศจิกายน กิจกรรมบริษัทจดทะเบียนพบผู้ลงทุนประจำไตรมาส 1/2563 ที่ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

หมายเหตุ: วันดังกล่าวอาจมีการเปลี่ยนแปลง

วันที่ กิจกรรม
22 กุมภาพันธ์ ประกาศผลการดำเนินงาน ประจำปี 2560
2 มีนาคม กิจกรรมบริษัทจดทะเบียนพบผู้ลงทุน ประจำปี 2560 ที่ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
3 เมษายน ประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2561
11 เมษายน XD Date
14 พฤษภาคม ประกาศผลการดำเนินงาน ประจำไตรมาส 1/2561
21 พฤษภาคม กิจกรรมบริษัทจดทะเบียนพบผู้ลงทุน ประจำไตรมาส 1/2561 ที่ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
28 สิงหาคม ประกาศผลการดำเนินงานประจำไตรมาส 2/2561 และประจำปี 2561
6 กันยายน กิจกรรมบริษัทจดทะเบียนพบนักลงทุน ประจำไตรมาส 2/2561 และประจำปี 2561 ที่ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
30 ตุลาคม ประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 2 ประจำปี 2561
14 พฤศจิกายน ประกาศผลการดำเนินงานประจำไตรมาส 1/2562
15 พฤศจิกายน MC พบปะนักวิเคราะห์ Q1 FY2019
7 ธันวาคม กิจกรรมบริษัทจดทะเบียนพบนักลงุทนประจำไตรมาส 1/2562

หมายเหตุ: วันดังกล่าวอาจมีการเปลี่ยนแปลง

วันที่ กิจกรรม
23 กุมภาพันธ์ ประกาศผลการดำเนินงาน ประจำปี 2559
1 มีนาคม กิจกรรมบริษัทจดทะเบียนพบผู้ลงทุน ประจำปี 2559 ที่ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
21 เมษายน ประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2560
26 เมษายน MC พบปะนักวิเคราะห์ "MC is Life: M&C Skin Care"
27 เมษายน XD Date
11 พฤษภาคม ประกาศผลการดำเนินงาน ประจำไตรมาส 1/2560
17 พฤษภาคม กิจกรรมบริษัทจดทะเบียนพบผู้ลงทุน ประจำไตรมาส 1/2560 ที่ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
10 สิงหาคม ประกาศผลการดำเนินงาน ประจำไตรมาส 2/2560
17 สิงหาคม กิจกรรมบริษัทจดทะเบียนพบผู้ลงทุน ประจำไตรมาส 2/2560 ที่ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
9 พฤศจิกายน ประกาศผลการดำเนินงาน ประจำไตรมาส 3/2560
15 พฤศจิกายน กิจกรรมบริษัทจดทะเบียนพบผู้ลงทุน ประจำไตรมาส 3/2560 ที่ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

หมายเหตุ: วันดังกล่าวอาจมีการเปลี่ยนแปลง

วันที่ กิจกรรม
16 พฤศจิกายน กิจกรรมบริษัทจดทะเบียนพบผู้ลงทุน ประจำไตรมาส 3/2559
ที่ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
10 พฤศจิกายน ประกาศผลการดำเนินงาน ประจำไตรมาส 3/2559
14 กันยายน MC พบปะนักลงทุน "Towards the 5th Decade: MC for Everyday Life"
23 สิงหาคม XD Date
17 สิงหาคม กิจกรรมบริษัทจดทะเบียนพบผู้ลงทุน ประจำไตรมาส 2/2559
ที่ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
10 สิงหาคม ประกาศผลการดำเนินงาน ประจำไตรมาส 2/2559
18 พฤษภาคม กิจกรรมบริษัทจดทะเบียนพบผู้ลงทุน ประจำไตรมาส 1/2559
ที่ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
12 พฤษภาคม ประกาศผลการดำเนินงาน ประจำไตรมาส 1/2559
28 เมษายน XD Date
21 เมษายน ประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2559
2 มีนาคม กิจกรรมบริษัทจดทะเบียนพบผู้ลงทุน ประจำปี 2558
ที่ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
25 กุมภาพันธ์ ประกาศผลการดำเนินงาน ประจำปี 2558

หมายเหตุ: วันดังกล่าวอาจมีการเปลี่ยนแปลง

วันที่ กิจกรรม
16 พฤศจิกายน กิจกรรมบริษัทจดทะเบียนพบผู้ลงทุน ประจำไตรมาส 3/2558
ที่ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
11 พฤศจิกายน ประกาศผลการดำเนินงาน ประจำไตรมาส 3/2558
26 สิงหาคม ขึ้นเครื่องหมาย XD
17 สิงหาคม กิจกรรมบริษัทจดทะเบียนพบผู้ลงทุน ประจำไตรมาส 2/2558
ที่ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
13 สิงหาคม ประกาศผลการดำเนินงาน ประจำไตรมาส 2/2558
19 พฤษภาคม กิจกรรมบริษัทจดทะเบียนพบผู้ลงทุน ประจำไตรมาส 1/2558
ที่ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
14 พฤษภาคม ประกาศผลการดำเนินงาน ประจำไตรมาส 1/2558
30 เมษายน ขึ้นเครื่องหมาย XD
23 เมษายน ประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2558
2 มีนาคม กิจกรรมบริษัทจดทะเบียนพบผู้ลงทุน ประจำปี2557
ที่ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
20 กุมภาพันธ์ ประกาศผลการดำเนินงาน ประจำปี 2557
วันที่ กิจกรรม
24 พฤศจิกายน กิจกรรมบริษัทจดทะเบียนพบผู้ลงทุน ประจำไตรมาส 3/2557
ที่ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
14 พฤศจิกายน ประกาศผลการดำเนินงาน ประจำไตรมาส 3/2557
25 สิงหาคม กิจกรรมบริษัทจดทะเบียนพบผู้ลงทุน ประจำไตรมาส 2/2557
ที่ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
14 สิงหาคม ประกาศผลการดำเนินงาน ประจำไตรมาส 2/2557
26 พฤษภาคม กิจกรรมบริษัทจดทะเบียนพบผู้ลงทุน ประจำไตรมาส 1/2557
ที่ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
9 พฤษภาคม ประกาศผลการดำเนินงาน ประจำไตรมาส 1/2557
24 เมษายน ประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2557
28 กุมภาพันธ์ กิจกรรมบริษัทจดทะเบียนพบผู้ลงทุน ประจำปี 2556
ที่ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
26 กุมภาพันธ์ ประกาศผลการดำเนินงาน ประจำปี 2556