MC Banner
นักลงทุนสัมพันธ์
คำอธิบายและการวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ
 
2564
คำอธิบายและการวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการสำหรับผลการดำเนินงานในไตรมาส 2 ปี 2564 ขนาดไฟล์: 302 KB ดาวน์โหลด
คำอธิบายและการวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการสำหรับผลการดำเนินงานในไตรมาส 1 ปี 2564 ขนาดไฟล์: 275 KB ดาวน์โหลด
2563
คำอธิบายและการวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการสำหรับผลการดำเนินงานในไตรมาส 4 ปี 2563 ขนาดไฟล์: 355 KB ดาวน์โหลด
คำอธิบายและการวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการสำหรับผลการดำเนินงานในไตรมาส 3 ปี 2563 ขนาดไฟล์: 311 KB ดาวน์โหลด
คำอธิบายและการวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการสำหรับผลการดำเนินงานในไตรมาส 2 ปี 2563 ขนาดไฟล์: 367 KB ดาวน์โหลด
คำอธิบายและการวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการสำหรับผลการดำเนินงานในไตรมาส 1 ปี 2563 ขนาดไฟล์: 276 KB ดาวน์โหลด
2562
คำอธิบายและการวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการสำหรับผลการดำเนินงานในไตรมาส 4 ปี 2562 ขนาดไฟล์: 247 KB ดาวน์โหลด
คำอธิบายและการวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการสำหรับผลการดำเนินงานในไตรมาส 3 ปี 2562 ขนาดไฟล์: 260 KB ดาวน์โหลด
คำอธิบายและการวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการสำหรับผลการดำเนินงานในไตรมาส 2 ปี 2562 ขนาดไฟล์: 250 KB ดาวน์โหลด
คำอธิบายและการวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการสำหรับผลการดำเนินงานในไตรมาส 1 ปี 2562 ขนาดไฟล์: 582 KB ดาวน์โหลด
2561
คำอธิบายและการวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการสำหรับผลการดำเนินงานในไตรมาส 4 ปี 2561 ขนาดไฟล์: 399 KB ดาวน์โหลด
คำอธิบายและการวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการสำหรับผลการดำเนินงานในไตรมาส 1 ปี 2561 ขนาดไฟล์: 314 KB ดาวน์โหลด
2560
คำอธิบายและการวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการสำหรับผลการดำเนินงานในไตรมาส 4 ปี 2560 ขนาดไฟล์: 289 KB ดาวน์โหลด
คำอธิบายและการวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการสำหรับผลการดำเนินงานในไตรมาส 3 ปี 2560 ขนาดไฟล์: 367 KB ดาวน์โหลด
คำอธิบายและการวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการสำหรับผลการดำเนินงานในไตรมาส 2 ปี 2560 ขนาดไฟล์: 348 KB ดาวน์โหลด
คำอธิบายและการวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการสำหรับผลการดำเนินงานในไตรมาส 1 ปี 2560 ขนาดไฟล์: 351 KB ดาวน์โหลด
2559
คำอธิบายและการวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการสำหรับผลการดำเนินงานในไตรมาส 4 ปี 2559 ขนาดไฟล์: 347 KB ดาวน์โหลด
คำอธิบายและการวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการสำหรับผลการดำเนินงานในไตรมาส 3 ปี 2559 ขนาดไฟล์: 384 KB ดาวน์โหลด
คำอธิบายและการวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการสำหรับผลการดำเนินงานในไตรมาส 2 ปี 2559 ขนาดไฟล์: 371 KB ดาวน์โหลด
คำอธิบายและการวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการสำหรับผลการดำเนินงานในไตรมาส 1 ปี 2559 ขนาดไฟล์: 337 KB ดาวน์โหลด
2558
คำอธิบายและการวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการสำหรับผลการดำเนินงานในไตรมาส 4 ปี 2558 ขนาดไฟล์: 125 KB ดาวน์โหลด
คำอธิบายและการวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการสำหรับผลการดำเนินงานในไตรมาส 3 ปี 2558 ขนาดไฟล์: 114 KB ดาวน์โหลด
คำอธิบายและการวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการสำหรับผลการดำเนินงานในไตรมาส 2 ปี 2558 ขนาดไฟล์: 114 KB ดาวน์โหลด
คำอธิบายและการวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการสำหรับผลการดำเนินงานในไตรมาส 1 ปี 2558 ขนาดไฟล์: 109 KB ดาวน์โหลด
2557
คำอธิบายและการวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการสำหรับผลการดำเนินงานในไตรมาส 4 ปี 2557 ขนาดไฟล์: 126 KB ดาวน์โหลด
คำอธิบายและการวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการสำหรับผลการดำเนินงานในไตรมาส 3 ปี 2557 ขนาดไฟล์: 365 KB ดาวน์โหลด
คำอธิบายและการวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการสำหรับผลการดำเนินงานในไตรมาส 2 ปี 2557 ขนาดไฟล์: 403 KB ดาวน์โหลด
คำอธิบายและการวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการสำหรับผลการดำเนินงานในไตรมาส 1 ปี 2557 ขนาดไฟล์: 162 KB ดาวน์โหลด
2556
คำอธิบายและการวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการสำหรับผลการดำเนินงานในไตรมาส 4 ปี 2556 ขนาดไฟล์: 190 KB ดาวน์โหลด
คำอธิบายและการวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการสำหรับผลการดำเนินงานในไตรมาส 3 ปี 2556 ขนาดไฟล์: 214 KB ดาวน์โหลด
คำอธิบายและการวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการสำหรับผลการดำเนินงานในไตรมาส 2 ปี 2556 ขนาดไฟล์: 207 KB ดาวน์โหลด