MC Banner
นักลงทุนสัมพันธ์
การประชุมผู้ถือหุ้น
 
การประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2562
หลักเกณฑ์การเสนอวาระการประชุม การเสนอชื่อบุคคลเป็นกรรมการ และการส่งคำถามล่วงหน้าสำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2562 ดาวน์โหลด
สิ่งที่ส่งมาด้วย
แบบฟอร์ม ก. ดาวน์โหลด
แบบฟอร์ม ข. ดาวน์โหลด
แบบฟอร์ม ค. ดาวน์โหลด


การประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 2 ประจำปี 2561
รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 2 ประจำปี 2561 ดาวน์โหลด
ขอเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 2 ประจำปี 2561 ดาวน์โหลด
สิ่งที่ส่งมาด้วย
แบบฟอร์มลงทะเบียน
สำเนารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2561 ดาวน์โหลด
รายงานประจำปี 2561
ประวัติโดยสังเขปของผู้ได้รับการเสนอชื่อให้กลับมาดำรงตำแหน่งกรรมการและกรรมการที่เสนอแต่งตั้งใหม่ ดาวน์โหลด
หนังสือมอบฉันทะ
 • หนังสือมอบฉันทะแบบ ก.
ดาวน์โหลด
 • หนังสือมอบฉันทะแบบ ข.
ดาวน์โหลด
 • หนังสือมอบฉันทะแบบ ค.
ดาวน์โหลด
เงื่อนไขและวิธีการลงทะเบียนเข้าร่วมประชุม การมอบฉันทะ และการออกคะแนนเสียง ดาวน์โหลด
ข้อมูลกรรมการอิสระของบริษัทฯ ที่เป็นตัวแทนรับมอบฉันทะของผู้ถือหุ้น ดาวน์โหลด
ข้อบังคับของบริษัทฯ ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการประชุมผู้ถือหุ้น ดาวน์โหลด
แบบขอรับรายงานประจำปี 2561 ในรูปแบบหนังสือ ดาวน์โหลด
แผนที่สถานที่จัดประชุม ดาวน์โหลด
หลักเกณฑ์การเสนอวาระการประชุม การเสนอชื่อบุคคลเป็นกรรมการ และการส่งคำถามล่วงหน้าสำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 2 ประจำปี 2561 ดาวน์โหลด
สิ่งที่ส่งมาด้วย
แบบฟอร์ม ก. ดาวน์โหลด
แบบฟอร์ม ข. ดาวน์โหลด
แบบฟอร์ม ค. ดาวน์โหลด


การประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2561
รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2561 ดาวน์โหลด
ขอเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2561 ดาวน์โหลด
สิ่งที่ส่งมาด้วย
แบบฟอร์มลงทะเบียน
สำเนารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2560 ดาวน์โหลด
รายงานประจำปี 2560 ดาวน์โหลด
ประวัติโดยสังเขปของผู้ได้รับการเสนอชื่อให้กลับมาดำรงตำแหน่งกรรมการและกรรมการที่เสนอแต่งตั้งใหม่ ดาวน์โหลด
นิยามกรรมการอิสระของบริษัท ดาวน์โหลด
รายละเอียดวัตถุประสงค์ของบริษัท ดาวน์โหลด
หนังสือมอบฉันทะ
 • หนังสือมอบฉันทะแบบ ก.
ดาวน์โหลด
 • หนังสือมอบฉันทะแบบ ข.
ดาวน์โหลด
 • หนังสือมอบฉันทะแบบ ค.
ดาวน์โหลด
เงื่อนไขและวิธีการลงทะเบียนเข้าร่วมประชุม การมอบฉันทะ และการออกคะแนนเสียง ดาวน์โหลด
ข้อมูลกรรมการอิสระของบริษัทฯ ที่เป็นตัวแทนรับมอบฉันทะของผู้ถือหุ้น ดาวน์โหลด
ข้อบังคับของบริษัทฯ ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการประชุมผู้ถือหุ้น ดาวน์โหลด
แบบขอรับรายงานประจำปี 2560 ในรูปแบบหนังสือ ดาวน์โหลด
แผนที่สถานที่จัดประชุม ดาวน์โหลด
หลักเกณฑ์การเสนอวาระการประชุม การเสนอชื่อบุคคลเป็นกรรมการ และการส่งคำถามล่วงหน้าสำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2561 ดาวน์โหลด
สิ่งที่ส่งมาด้วย
แบบฟอร์ม ก. ดาวน์โหลด
แบบฟอร์ม ข. ดาวน์โหลด
แบบฟอร์ม ค. ดาวน์โหลด


การประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2560
รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2560 ดาวน์โหลด
ขอเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2560 ดาวน์โหลด
สิ่งที่ส่งมาด้วย
แบบฟอร์มลงทะเบียน ดาวน์โหลด
สำเนารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2559 ดาวน์โหลด
รายงานประจำปี 2559 ดาวน์โหลด
ประวัติโดยสังเขปของผู้ได้รับการเสนอชื่อให้กลับมาดำรงตำแหน่งกรรมการและกรรมการที่เสนอแต่งตั้งใหม่ ดาวน์โหลด
นิยามกรรมการอิสระของบริษัท ดาวน์โหลด
หนังสือมอบฉันทะ
 • หนังสือมอบฉันทะแบบ ก.
ดาวน์โหลด
 • หนังสือมอบฉันทะแบบ ข.
ดาวน์โหลด
 • หนังสือมอบฉันทะแบบ ค.
ดาวน์โหลด
เงื่อนไขและวิธีการลงทะเบียนเข้าร่วมประชุม การมอบฉันทะ และการออกคะแนนเสียง ดาวน์โหลด
ข้อมูลกรรมการอิสระของบริษัทฯ ที่เป็นตัวแทนรับมอบฉันทะของผู้ถือหุ้น ดาวน์โหลด
ข้อบังคับของบริษัทฯ ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการประชุมผู้ถือหุ้น ดาวน์โหลด
แบบขอรับรายงานประจำปี 2559 ในรูปแบบหนังสือ ดาวน์โหลด
แผนที่สถานที่จัดประชุม ดาวน์โหลด
หลักเกณฑ์การเสนอวาระการประชุม การเสนอชื่อบุคคลเป็นกรรมการ และการส่งคำถามล่วงหน้าสำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2560 ดาวน์โหลด
สิ่งที่ส่งมาด้วย
แบบฟอร์ม ก. ดาวน์โหลด
แบบฟอร์ม ข. ดาวน์โหลด
แบบฟอร์ม ค. ดาวน์โหลด


การประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2559
รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2559 ดาวน์โหลด
ขอเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2559 ดาวน์โหลด
สิ่งที่ส่งมาด้วย
แบบฟอร์มลงทะเบียน ดาวน์โหลด
สำเนารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2558 ดาวน์โหลด
รายงานประจำปี 2558 ดาวน์โหลด
ประวัติโดยสังเขปของผู้ได้รับการเสนอชื่อให้กลับมาดำรงตำแหน่งกรรมการและกรรมการที่เสนอแต่งตั้งใหม่ ดาวน์โหลด
นิยามกรรมการอิสระของบริษัท ดาวน์โหลด
หนังสือมอบฉันทะ
 • หนังสือมอบฉันทะแบบ ก.
ดาวน์โหลด
 • หนังสือมอบฉันทะแบบ ข.
ดาวน์โหลด
 • หนังสือมอบฉันทะแบบ ค.
ดาวน์โหลด
เงื่อนไขและวิธีการลงทะเบียนเข้าร่วมประชุม การมอบฉันทะ และการออกคะแนนเสียง ดาวน์โหลด
ข้อมูลกรรมการอิสระของบริษัทฯ ที่เป็นตัวแทนรับมอบฉันทะของผู้ถือหุ้น ดาวน์โหลด
ข้อบังคับของบริษัทฯ ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการประชุมผู้ถือหุ้น ดาวน์โหลด
แบบขอรับรายงานประจำปี 2558 ในรูปแบบหนังสือ ดาวน์โหลด
แผนที่สถานที่จัดประชุม ดาวน์โหลด


การประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2558
รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2558 ดาวน์โหลด
ขอเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2558 ดาวน์โหลด
สิ่งที่ส่งมาด้วย
แบบฟอร์มลงทะเบียน ดาวน์โหลด
สำเนารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2557 ดาวน์โหลด
รายงานประจำปี 2557 ดาวน์โหลด
ประวัติโดยสังเขปของผู้ได้รับการเสนอชื่อให้กลับมาดำรงตำแหน่งกรรมการ ดาวน์โหลด
นิยามกรรมการอิสระของบริษัท ดาวน์โหลด
หนังสือมอบฉันทะ
 • หนังสือมอบฉันทะแบบ ก.
ดาวน์โหลด
 • หนังสือมอบฉันทะแบบ ข.
ดาวน์โหลด
 • หนังสือมอบฉันทะแบบ ค.
ดาวน์โหลด
เงื่อนไขและวิธีการลงทะเบียนเข้าร่วมประชุม การมอบฉันทะ และการออกคะแนนเสียง ดาวน์โหลด
ข้อมูลกรรมการอิสระของบริษัทฯ ที่เป็นตัวแทนรับมอบฉันทะของผู้ถือหุ้น ดาวน์โหลด
ข้อบังคับของบริษัทฯ ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการประชุมผู้ถือหุ้น ดาวน์โหลด
แบบขอรับรายงานประจำปี 2557 ในรูปแบบหนังสือ ดาวน์โหลด
แผนที่สถานที่จัดประชุม ดาวน์โหลด


การประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2557
รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2557 ดาวน์โหลด
ขอเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2557 ดาวน์โหลด
สิ่งที่ส่งมาด้วย
สำเนารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2556 ดาวน์โหลด
รายงานประจำปี 2556 ดาวน์โหลด
ประวัติโดยสังเขปของผู้ได้รับการเสนอชื่อให้กลับมาดำรงตำแหน่งกรรมการและกรรมการเข้าใหม่ ดาวน์โหลด
หนังสือมอบฉันทะ
 • หนังสือมอบฉันทะแบบ ก.
ดาวน์โหลด
 • หนังสือมอบฉันทะแบบ ข.
ดาวน์โหลด
 • หนังสือมอบฉันทะแบบ ค.
ดาวน์โหลด
เงื่อนไขและวิธีการลงทะเบียนเข้าร่วมประชุม การมอบฉันทะ และการออกคะแนนเสียง ดาวน์โหลด
ข้อมูลกรรมการอิสระของบริษัทฯ ที่เป็นตัวแทนรับมอบฉันทะของผู้ถือหุ้น ดาวน์โหลด
ข้อบังคับของบริษัทฯ ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการประชุมผู้ถือหุ้น ดาวน์โหลด
แบบขอรับรายงานประจำปี 2556 ในรูปแบบหนังสือ ดาวน์โหลด
แผนที่สถานที่จัดประชุม ดาวน์โหลด