MC Banner
นักลงทุนสัมพันธ์
โครงสร้างผู้ถือหุ้น
 

ข้อมูลรายชื่อผู้ถือหุ้นที่ถือหุ้นสูงสุด 10 อันดับแรก ณ วันที่ 06/11/2563 ประเภท : XD

ลำดับ รายชื่อผู้ถือหุ้น จำนวนหุ้น ร้อยละ
1.  น.ส.สุณี เสรีภาณุ 359,345,920 44.9
2.  BBL Asset Management* 90,123,300 11.3
3.  MINDO ASIA INVESTMENTS LIMITED 70,000,000 8.8
4.  นาง ปรารถนา มงคลกุล 22,971,000 2.9
5.  บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด 21,131,657 2.6
6.  นายวิรัช เสรีภาณุ 15,360,000 1.9
7.  นาง เพาพิลาส เหมวชิรวรากร 10,000,000 1.3
8.  บริษัท แม็คกรุ๊ป จำกัด (มหาชน) 8,000,000 1.0
9.  นาง นิรมล ณ สงขลา 8,000,000 1.0
10.  นาย วรรธนะ เจริญนวรัตน์ 7,000,000 0.9